کارگاه مادر و کودک گنج های زمین

کودکان برای ارتباط با دنیای اطراف از حواس پنجگانه کمک میگیرند تجربیات را به ادراک میرسانند.نحوه زندگی و نوع تحریک حواس پنجگانه بر رشد متعادل کودک اثر گذار است،ودراین میان طبیعت غنی ترین منبع برای رشد آنها را فراهم میاورد.
در کارگاه  مادر و کودک گنجهای زمین کودک فرصت تجربه،لذت،نشاط ویادگیری را از مواد طبیعی بدست می آورد و سازگاری با طبیعت دست آورد روح نوازی برایش خواهد بود.
آفریده های پروردگار،نعمتهای پیرامون ما هستند که همگی وجد،حیرت،شوق و شادی بهمراه دارند و کودکانمان امانت دار این نعمتها هستندو در مسیر رشد با بهره گیری صحیح و سازنده از آنها به ادراک و شناخت میرسند.