کودکان برای ارتباط با دنیای اطراف از حواس پنجگانه کمک میگیرند تجربیات را به ادراک میرسانند.نحوه زندگی و نوع تحریک حواس پنجگانه بر رشد متعادل کودک اثر گذار است،ودراین میان طبیعت غنی ترین منبع برای رشد آنها را فراهم میاورد.
در کارگاه گنجهای زمین کودک فرصت تجربه،لذت،نشاط ویادگیری را از مواد طبیعی بدست می آورد و سازگاری با طبیعت دست آورد روح نوازی برایش خواهد بود.
آفریده های پروردگار،نعمتهای پیرامون ما هستند که همگی وجد،حیرت،شوق و شادی بهمراه دارند و کودکانمان امانت دار این نعمتها هستندو در مسیر رشد با بهره گیری صحیح و سازنده از آنها به ادراک و شناخت میرسند.