کارگاه علوم

در این کارگاه کودکان با مفاهیم ساده علوم در بخش های فیزیک (نور، سایه، سبک، سنگین و …) ، طبیعت (فصل، سنگ، آب، درخت و …) ، بدن انسان (کارکرد اندام ها) آشنا می شوند. انتقال مفاهیم به صورت بازی و با استفاده از کتاب های کارشناسی شده و ویژگی گروه سنی کودک انجام می شود.