کارگاه شن بازی

بازی با عناصر طبیعی موجب تخلیه هیجانات کودک می شود وآرامش و تعادل ذهن از طریق تخلیه استرس، اضطراب و انرژی های مازاد هدف اصلی این بازی است.