به جهت تاکید بیشتر به دستورزی ، استفاده از ماهیچه های ریز انگشتان دست ، مهارت استفاده از سرانگشتان ، کف دست ، درست کردن اشکال مختلف با گل و اتصال آن ها به هم ، استفاده از ابزار هایی مثل وردنه و دیگر وسایل متناسب با سنین کودکان ، قالب زدن ، ساخت حجم با روش های منفی و مثبت ( پر کردن ، خالی کردن ) و همچنین آشنایی با فرآیند ساخت گل ( آب + خاک ) برگزار می شود .