کارگاه رنگ بازی

 این تجربه شامل تماس نزدیک و لمس رنگ های سالم و غیر سمی  مخصوص کودکان است. در این بازی کودک آمیختن رنگ با بافت های مختلف را تجربه می کند، آشنائی با مهارت نقاشی هدف دیگر این تجربه است.