مسیر رشد خود باوری در کودکان همچنان ادامه دارد : آنها در این مسیر ، نیازمند تجارب مختلف ، برای تمرین مهارتهایشان هستند.
بنابراین در این ترم سعی مان بر این است که ابزارهای جدید ومواد متفاوت نسبت به ترمهای گذشته ، در اختیار کودکان قرار دهیم این تجارب برای کودک نسبت به خودش و مهارتهایش اعتماد بیشتری ایجاد می کند و از آن مهمتر اینکه ، به مادر کمک می کند تا توانمندیهای کودکش را باور کند. بدین ترتیب قدم قدم به سمت خود باوری در کودک پیش می رویم البته همراه با شما مادر گرامی .