قبل از آشنایی با برنامه های آموزشی خانه کودک ((نهال اندیشه)) به درباره سه واژه ((استعداد)) ، ((یادگیری)) و ((شخصیت)) توضیح داده شود.
استعداد:
استعداد توانائی های بالقوه ای هستند که در سرشت و وجود انسان به ودیعه گذارده شده اند. استعدادها در طول زندگی تبدیل به مهارت می شوند و انسان را در مسیر رشد و تعالی هدایت می کنند. فرآیند تبدیل استعداد به مهارت های پایه از دوره جنینی و نوزادی آغاز و در پنج مرحله کامل می شود:
۱- شکل گیری، دوره جنینی
۲- فعال سازی ، تولد تا ۳ سال
۳- شکوفائی ، ۳ تا ۶ سال
۴- ترکیب مهارت ها ، ۶ تا ۹ سال
۵- بکارگیری مهارت های ۹ سال به بعد
چگونگی شکل گیری مهارت های پایه تاثیر مستقیم بر یادگیری مهارت های عمومی (۹ تا ۱۸ سال) و مهارت های تخصصی (۱۸ سال به بعد) دارد.
یادگیری:
اساس آموزش بر پایه یادگیری و یاد دادن استوار است. ((یادگیری)) یعنی قراردادن کودک درمحیطی که از جهت رشد مهارت های ذهنی و توسعه شبکه عصبی مغز غنی شده است، یادگیری در این محیط بر اساس به کارگیری حواس پنجگانه، زیست و حرکت شکل می گیرد. به این نوع انتقال مفاهیم ((آموزش غیر مستقیم)) نیز اطلاق می شود. سال های طلائی برای توسعه فرآیند (( آموزش غیر مستقیم )) تولد تا شش سالگی است.
دانشمند معروف ((ژان پیاژه)) رشد ذهنی را به چهار مرحله تقسیم می کند که دو مرحله پایه و کلیدی آن یعنی دوره ((حسی – حرکتی)) و ((ادارکی – حرکتی)) در این سالها اتفاق می افتد.

شخصیت:
اگر تقویت یادگیری در کودکی پایه آموزش در دوران تحصیلی است، شکل گیری شخصیت در کودکی زیربنای رفتارهای اجتماعی در بزرگسالی است. بر پایه نظریه ((اریک اریکسون)) روانشناسی بزرگ معاصر، رشد شخصیت از تولد تا کهنسالی به هشت مرحله تقسیم می شود، به باور و تحقیق او سه مرحله اصلی این فرآیند شامل امنیت ، خود باوری و ابتکار در پنج سال اول زندگی پایه گذاری می شوند. مراحلی که ذکر شد حاصل تجربه های معنوی و عاطفی کودک در پنج سال اول زندگی است.
در فرآیند گسترش مهارت ها، تقویت یادگیری و تعادل شخصیت ((بازی)) مهم ترین ابزار ما است، به دلیل اهمیت بی بدیل ((بازی)) در رشد متعادل کودک خانه کودک ((نهال اندیشه )) از بازی ابزاری چند وجهی ساخته و بر پایه ابعاد مختلف آن برنامه های آموزشی خود را طراحی نموده است.