خاله بازی ، مامان بازی ، معلم بازی و بازی هایی از این قبیل که در کودکی همه ما تجربه کردیم ، بازی هایی ساده اما مهم بودند . هدف هایی که در این بازی پیگیری می شود آشنایی با مشاغل مختلف و ابزار مورد استفاده آن ها ، دادو ستدهای اجتماعی و پرورش هوش جنسی کودکان است . کودکان در جریان این بازی با نقش های اجتماعی در خانواده از جمله پدر ، مادر ، خواهر ، برادر و….نیز آشنا می شوند. مسئولیت ها و حیطه وظایف هر یک را می شناسند و با شیبه سازی فضاهای مختلف آنها را اجرا می کنند .