این ترم، اخرین ترمی است که برای گروه سنی ۳- ۹/۲ سال در نظر گرفته شده است .همانطور که می دانید ۳ سالگی ، شروع من اجتماعی شدن کودک و ارتباط با همسالان است. برای بر قراری درست این ارتباط ، علاوه بر خود باوری ، کودک نیاز دارد که احساسات خود را بشناسد و بدون نگرانی ، بتواند انها را تبادل کند . در این ترم ، برای رشد این توانمندی در کودکان ، بازی هایی در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه تجارب افزایش مهارت های فردی کودکان نیز در این ترم ادامه خواهد داشت .این ترم ،پایان دوره۱۰۰جلسه ای طراحی شده برای کودکان ۶ ماه تا ۳ سال است که امید واریم در این مسیر ،با همراهی خوب شما والدین گرامی ،به اهداف این طرح در مورد کودکان سر زمینمان ، دست یابیم.