• مهد خانه کودک

مهد نهال اندیشه

  • کارگاههای مادر و کودک

/توسط

تحسین توصیفی کودکان

تحسین کلمه ای آشنا است که بارها و بارها شنیده ایم و یا خودمان بکاربرده ایم : زمانی که این واژه به دنیای روابط ما با کودکان وارد می شود اهمیت چندین برابر پیدا می کند . در رابطه بیشتر والدین با کودکان تحسین به معنای دادن القاب گوناگون به کودک است در حالی که به کار اصلی که از جانب اوصورت گرفته توجهی نمی شود.